18 October 2020

పవిత్ర ఖురాన్ మరియు హదీసుల వెలుగులో సఫర్ దురభిప్రాయాలు మరియు చెడ్డ శకునాలు Safar Misconceptions and Bad Omens in the Light of Holy Quran and Hadiths

 


సఫర్ ఉల్ ముజాఫర్ చంద్రమాన / ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ లో రెండవ నెల. వివిధ దేశాలలో మరియు ప్రజలలో సఫర్ నెల గురించి అనేక అపోహలు ఉన్నాయి.

ఈ నెలలో వివాహాన్ని జరపక పోవటం,  దుశ్శకునాలను ఎదుర్కోవటానికి 313 బంతులను తయారు చేయడం మరియు వాటిని నదిలో పడవేయడం,చిక్పీస్/శనగపిండి  ఉడకబెట్టడం మరియు ఇతరులకు పంపిణీ చేయడం వంటివి చేస్తారు.ఈ సఫర్ నెల చనిపోయినవారికి కష్టమేనని తప్పుడు అంచనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నెల 13వ తేదీని  సాధారణంగా దురదృష్టకరమని తైరా తెజీఅని పేర్కొంటారు.

 

పవిత్ర ఖురాన్ సఫర్ దురభిప్రాయాల గురించి ఏమి చెబుతుంది?

మూడనమ్మకాలు ఇస్లాంలో ఎటువంటి ఆధారాన్ని కలిగి లేవు. ఇస్లాంలో ఏ రోజు లేదా నెల దురదృష్టకరమని పేర్కొనబడలేదు. అల్లాహ్ (SWT) నెలలు మరియు సంవత్సరాల క్యాలెండర్ను రూపొందించడానికి పగలు మరియు రాత్రులు చేసాడు.

 

దివ్య ఖురాన్లో ఇలా పేర్కొన్నారు:

·       చూడండి,  మేము రాత్రినీ మరియు పగలునూ రెండు సూచనలుగా చేసాము. రాత్రి సూచనను మేము కాంతి విహీనంగా చేసాము, పగటి సూచనను కాంతివంతం చేసాము. మీరు మీ ప్రభువు  అనుగ్రహన్ని అన్వేషించగలగటానికి, ఇంకా నెలలు, సంవత్సరాల లెక్కను తెలుసుకోగలగటానికి, ఇదేవిధంగా మేము ప్రతి విషయాన్నీ వేరువేరుగా స్పష్ట పరచి ఉంచాము.  -(అల్ ఇస్రా 17:12)

పవిత్ర ఖురాన్ చంద్రుని యొక్క వివిధ దశల యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని నెల ప్రారంభం మరియు ముగింపును సరిగ్గా సూచిస్తుంది మరియు అది సంవత్సరంలో పన్నెండు నెలలు పూర్తి చేయడానికి దారితీస్తుంది.

 

అల్లాహ్ (SWT) ఇలా అంటాడు:

·       “ప్రవక్తా! తరిగే పెరిగే చంద్రుని రూపాలను గురించి ప్రజలు నిన్ను అడుగుతుంటారు. నీవు వారికి ఇలా తెలుపు:  తేదీల లెక్కకూ, హజ్ కాల నిర్ణయానికి అవి గుర్తులు.”-(అల్ బకారా 2: 189)

 

·       "యదార్ధం ఏమిటంటే, ఆకాశాన్ని భూమిని అల్లాహ్ సృష్టించినప్పటినుండి, మాసాల సంఖ్య అల్లాహ్ గ్రంథం లో పన్నేoడు మాత్రమె. "(అల్ తౌబా 9: 36 )

 

·       ప్రతి మనిషి జాతకాన్ని మేము అతని మెడకే వ్రేలాడగట్టాము.ప్రళయం నాడు మేము ఒక పుస్తకాన్ని అతని కొరకు బయటకి తీస్తాము.-(అల్ ఇస్రా 17:13)

 

మానవుడు తన  ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా తప్పు  జరిగినప్పుడు ఇతరులను  నిందిస్తున్నాడని మనం గమనించవచ్చు. కాని అల్లాహ్ (SWT) పవిత్ర ఖురాన్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు- మానవుని దురదృష్టం లేదా శకునము అనేది అతని సొంత చెడ్డ పనులు లేదా తప్పుల ఫలితమే. కాబట్టి విషయాలు, వ్యక్తులు లేదా వస్తువులను దురదృష్టకరమని నిందించకుండా మీ పనిని సరైన దిశలో చేయడం మంచిది.

అల్లాహ్ (SWT) ఖురాన్లో ఇంకా చెప్పారు,

·       "మనిషీ! నీకు ఏ మేలు జరిగిన అల్లాహ్ కరుణ వల్లనే కలుగుతుంది. నీకు ఏ కీడు కలిగినా అది నీవు స్వయంగా సంపాదిoచుకున్న దాని పలితమే.. "-(అన్-నిసా 4:79)

 

హదీసు వెలుగులో పగలు మరియు రాత్రి:

 పగలు మరియు రాత్రులు అన్ని సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ కు చెందినవి మరియు పగలు మరియు రాత్రి  రోజులను  మరియు రోజులు, నెలలను సృష్టిస్తాయి మరియు నెలలు, సంవత్సరాలను  సృష్టిస్తాయి


అల్లాహ్ (SWT) చెప్పినట్లు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా పేర్కొన్నారు.

 

·       "నేను సమయం అయినప్పటికీ సమయం దుర్వినియోగం చేసినందుకు ఆదమ్ కుమారుడు నన్ను బాధపెడతాడు: నా చేతుల్లో అన్నీ ఉన్నాయి, నేను పగలు మరియు రాత్రి కదలికకు కారణమవుతున్నాను."-(సహి  బుఖారీ, హదీసు నం. 4826)

 

పై హదీసుల నుండి, ప్రతి రోజు మరియు రాత్రి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ యొక్క సృష్టి అని ప్రస్తావించబడింది. కాబట్టి ఏదైనా సమయం, గంట, రోజు, నెల లేదా సంవత్సరాన్ని దురదృష్టకరమని భావించడం గొప్ప దురభిప్రాయం మరియు పాపం కూడా!

ప్రతి నెల అల్లాహ్ (SWT) మరియు అతని అందమైన సృష్టిని  గుర్తుచేస్తుంది. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ దయ తో  మనము ప్రతి నెలా గడుపుతాము. సఫర్ పట్ల దురభిప్రాయాలను,  మూడనమ్మకాలను నివారించడానికి పవిత్ర ఖురాన్ మరియు హదీసుల నుండి సహాయం తీసుకోవాలి మరియు వాటి నుండి మార్గదర్శకత్వం పొందాలి.

మనం జీవితంలో నీతివంతమైన మార్గాన్ని అనుసరించి, సరైన దిశలో ప్రయాణించడానికి  ఇతరులకు సహాయం చేద్దాం.

No comments:

Post a Comment