12 May 2021

పవిత్ర రంజాన్ లో లయలతుల్ ఖాదర్; దాని ప్రాముఖ్యత మరియు బహుమతులు Laylatul Qadr in Ramadan; its Significance and Rewards


రంజాన్ లో లయలతుల్ ఖద్ర్ అనేది దివ్య ఖురాన్లో ప్రస్తావించబడుతున్న ఒక ఆశీర్వాద రాత్రి. రంజాన్ అనేది ఆధ్యాత్మిక ప్రక్షాళన నెల మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి క్షమాపణ అడగడానికి గొప్ప అవకాశం ఉన్న నెల. ఈ పవిత్ర మాసంలో, రోజువారీ మంచి పనులు మరియు దాతృత్వ చర్యలతో పాటు అల్లాహ్ పట్ల మన ఆరాధనను పెంచడానికి ప్రయత్నించాలి.

పవిత్ర రంజాన్ నెల  చివరి పది రాత్రులలో లయలతుల్ ఖద్ర్ ను కనుగొనమని, సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి దయ మరియు క్షమాపణ అడగమని ముస్లిములకుఆదేశించబడింది. అల్లాహ్ తన సృష్టి పట్ల దయ చూపే గొప్ప ఆశీర్వాదాలలో లయలతుల్ ఖద్ర్ రాత్రి  ఒకటి

  

దీవించిన రాత్రి, అయిన లయలతుల్ ఖద్ర్  ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లో అత్యంత పవిత్రమైన రాత్రులలో ఒకటి. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు దివ్య ఖుర్ఆన్ వెల్లడించిన రాత్రి ఇది.

·       అల్లాహ్ దివ్య ఖుర్ఆన్ లో ఇలా చెప్పాడు, -"ఈ ఘనమైన రాత్రి వెయ్యి నెలల కంటే కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైనది. " (దివ్య ఖుర్ఆన్, 97: 3)

  ప్రవక్త (స) అన్నారు:- "ఎవరైతే లయలతుల్ ఖద్ర్  మీద విశ్వాసం మరియు చిత్తశుద్ధితో ప్రార్థిస్తే, వారి గత పాపాలన్నీ క్షమించబడతాయి"-(బుఖారీ మరియు ముస్లిం)

ఈ రాత్రి, మనం క్షమించమని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించాలి, పవిత్ర ఖుర్ఆన్ పారాయణం చేయాలి, సలావత్ (ప్రవక్తపై ఆశీర్వాదం) పంపండి అలాగే నఫిల్. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ మనకు అనంతమైన ఆశీర్వాదాలను ప్రసాదించాడు, కాబట్టి మనం దయ పొందటానికి మరియు ఆయనను సంతోషపెట్టడానికి ఆరాధనలు చేయాలి.

లయలతుల్ ఖద్ర్ యొక్క ఖచ్చితమైన తేదీ తెలియదు. రంజాన్ చివరి పది రోజులలో (ఉదా. 21, 23, 25, 27 లేదా 29 వ రాత్రి) ఒక బేసి రాత్రి లయలతుల్ ఖద్ర్  అవుతుందని హదీసులలో ప్రస్తావించబడింది.

·       ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అన్నారు.- "చివరి పది రోజులలో, బేసి రాత్రులలో వెతకండి,"-( బుఖారీ మరియు ముస్లిం)

 

·       ఆయేషా (ర) ప్రకారం ప్రవక్త(స) ఇలా అన్నారు: రంజాన్ యొక్క చివరి పది రాత్రులలో బేసి సంఖ్య గల రాత్రిలో లయలతుల్ ఖద్ర్  కోసం చూడండి. -(బుఖారీ)

 

·   హజ్రత్ ఈషా (ఆయేషా) ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను అడిగారు.:- అల్లాహ్ యొక్క దూత, ఇది లయలతుల్ ఖద్ర్  అయితే, నేను ఎలా ప్రార్థించాలి?" ప్రవక్త (స) తన ప్రఖ్యాత దువాతో ఇలా జవాబిచ్చారు : అల్లాహుమ్మ, ఇన్నాకా అఫువున్ కరీమున్, తుసిబ్బు అల్-అఫ్వా ఫఫఫు అన్నా“Allahumma, innaka Afuwwun Karimun, tuḥibbu al-afwa fa‘afu anna”” - “ఓ అల్లాహ్, నిజానికి మీరు క్షమాపణ మరియు ఉదారంగా ఉన్నారు; మీరు క్షమించటానికి ఇష్టపడతారు, కాబట్టి మమ్మల్లి  క్షమించు.

ఇత్తిఖాఫ్ i’tikaf

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి ఆనందం పొందడానికి, ముస్లింలుగా మనం పవిత్ర రంజాన్ మాస చివరి పది రోజులు ఏకాంతంగా గడిపాము (i’tikaf). ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో పాల్గొనకుండా అల్లాహ్‌ను ఆరాధించడంపై మనం పూర్తిగా దృష్టి సారించే ఇబాదా ఇది. ఈ విధంగా, అల్లాహ్‌తో సాన్నిహిత్యాన్ని, ఆరాధనను ప్రతిబింబించడానికి మరియు పెంచడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.

పది రోజులు ఇత్తిఖాఫ్ చేయడం సున్నత్. అల్లాహ్‌తో తిరిగి అనుసంధానించ బడటానికి మరియు మనసుకు మరియు హృదయానికి శాంతిని కలిగించడానికి ఇత్తిఖాఫ్  ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ ఇబాదా ద్వారా మన జీవితంలో ధార్మిక పద్ధతులను అమలు చేయవచ్చు.

చివరి పది రాత్రులలో సదాకా ఇవ్వడం

సద్కా దినచర్యలో చాలా ముఖ్యమైనది మరియు రంజాన్ నెల లో సదాఖా ఇవ్వడం వల్ల ఎక్కువ బహుమతులు లభిస్తాయి. రంజాన్ చివరి పది రోజులలో, బహుమతులు పొందటానికి మనము ముఖ్యంగా బేసి రాత్రులలో ఎక్కువ సద్కాను ఇవ్వాలి.

పవిత్ర రంజాన్ సందర్భంగా సదాఖా ఇచ్చినందుకు లభించే బహుమతులు 70 రెట్లు గుణించబడతాయి మరియు ఇది లయలతుల్ ఖద్ర్ లో ఇంకా ఎక్కువ. లయలతుల్ ఖద్ర్  సమయంలో ఇచ్చిన సద్కా 83 సంవత్సరాలకు పైగా సదాకా ఇచ్చినదానికి  సమానం.

·       ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)ఇలా అన్నారు:  సదాకా నీరు అగ్నిని ఆర్పిన విధంగా సదకా పాపాన్ని ఆర్పుతుంది.- తిర్మిజి.

 

సదాకా ఇచ్చేవారికి తీర్పు రోజున అల్లాహ్ ఉపశమనం ఇస్తారని ఆయన అన్నారు: పునరుత్థాన రోజున విశ్వాసి నీడ వారి దాతృత్వం అవుతుంది,”

పవిత్ర  రంజాన్ మాసం లో ఉదారంగా విరాళం ఇవ్వండి, ఇబాదా జరుపoడి, ఖురాన్ పారాయణం చేయండి మరియు ముఖ్యంగా పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క తఫ్సీర్ నేర్చుకోండి. రంజాన్ లో లయలతుల్ ఖద్ర్  ను కనుగొనడానికి గరిష్ట ప్రయత్నాలు చేయండి మీ ప్రయోజనకరమైన జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు విస్తరించండి, తద్వారా మనమందరం సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ దగ్గరకు రావచ్చు.

  

No comments:

Post a Comment