18 February 2022

ఇస్లాంలో సహనం యొక్క ప్రాముఖ్యత; దివ్య ఖురాన్, హదీసుల వెలుగులో Significance of Patience in Islam; in the Light of the Holy Quran

 

 

ఇస్లాం దివ్య  ఖురాన్ లేదా హదీసుల ద్వారా అన్ని రకాల ప్రవర్తనా నియమావళిని వివరిస్తుంది. ఇస్లాం  సహనంను  చాలా ముఖ్యమైన లక్షణంగా వివరిస్తుంది. దివ్య  ఖురాన్ సహనం గురించి అనేక సార్లు ప్రస్తావించింది మరియు అనేక సందర్భాలలో దాని ప్రాముఖ్యతను వివరించినది. ఇస్లాంలో సహనం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొందాము వ్యక్తికి మరియు మొత్తం సమాజానికి దాని వలన కలిగే కొన్ని ప్రయోజనాలను చర్చిoచుదాము..

·       అల్లాహ్ ఇలా చెప్పాడు, "సహనం ద్వారా,  నమాజ్  ద్వారా సహాయం పొందండి. నిస్సందేహంగా నమాజ్ కష్టతరమైన కార్యం. కాని అల్లాహ్ కు విధేయులైన దాసులకు అది ఏ మాత్రం కష్టతరం కాదు. " - (దివ్య ఖురాన్ 2:45).

పై ఆయత్ లో, అల్లాహ్ (SWT) ఓపికగా ఉండమని మరియు సహనం కోల్పోకుండా ఉండమని చెప్పాడు, ఎందుకంటే ఓర్పు అనేది ముస్లిం యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం.

·       “సహనం తో మెలగండి.నిశ్చయంగా సహనం చూపే వారితో ఉంటాడు”. (దివ్య  ఖురాన్, 8:46)

 ప్రవక్త ముహమ్మద్ ఇలా అన్నారు:విశ్వాసుల వ్యవహారాలు నిజంగా వింతగా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే వారి వ్యవహారాలన్నీ వారికి మంచివే... వారికి మంచి జరిగితే, వారు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు మరియు అది వారికి మంచిది; మరియు వారికి చెడు జరిగితే, వారు ఓపికగా ఉంటారు, అది కూడా వారికి మంచిది. -(ముస్లిం, 2999)

జీవితంలో సహనం యొక్క ఫలాలు:

·       సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ దివ్య  ఖురాన్‌లో ఇలా చెప్పాడు:"(ఓ ప్రవక్తా) ఇలా చెప్పు, “విశ్వసించిన నా దాసులారా! మీ ప్రభువుకు భయపడండి. ఈ లోకంలో సద్పవర్తనును అవలబించేవారికి మేలు జరుగుతుంది. దేవుని భూమి విశాలమైనటువంటిది.ఓర్పు వహించే వారికి లేక్కలేననత ప్రతిఫలం ఇవ్వబడుతుంది. " (దివ్య ఖురాన్, 39:10).

ఇస్లాంలో సహనం అనేది విశ్వాసులకు అడ్డంకులను అధిగమించడానికి మరియు వారి లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఒక శక్తివంతమైన సాధనం. అల్లాహ్ సహాయంతో, సహనం/ఓర్పు  ముస్లింలు కష్ట సమయాల్లో పట్టుదలతో ఉండటానికి మరియు పరీక్షలను ఎదుర్కొనేందుకు స్థిరంగా ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ గుణాన్ని అల్లాహ్ ఎంతో విలువైనదిగా పరిగణించాడు మరియు పరలోకంలో గొప్ప ప్రతిఫలాలను ఇస్తుంది.

·       ప్రవక్త(స) మనకు ఇలా చెబుతున్నారు:"నిజమైన సహనం విపత్తు యొక్క మొదటి అడుగు వద్ద ఉంది." (అల్-బుఖారీ, 1302)

ఇస్లాంలో సహనం అనేది ఒక ముస్లిం కలిగి ఉండే గొప్ప లక్షణాలలో ఒకటి. అంతిమంగా, మనం ఎలాంటి కష్టమైనా, పరీక్షలనైనా ఓపికతో దాటగలం. ఓపికగా ఉండేవారిని అల్లాహ్ నిజంగా ప్రేమిస్తాడు, కాబట్టి మనలో ఈ లక్షణాన్ని అలవర్చుకునేలా చూసుకోండి.

·      దివ్య ఖురాన్‌లో అల్లాహ్ ఇలా అన్నాడు:మరియు ఓపికపట్టండి. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ సహనం వహించే వారితో ఉన్నాడు."

సహనం యొక్క రకాలు (Sabr):

సత్కార్యాలు చేయండి, నమాజ్ చేయండి, జీవితాంతం ఓర్పుతో పైకి వెళ్లండి.

పాపాలు మరియు చెడు పనులు చేయకపోవడం.

అల్లాహ్ (SWT) మన కోసం నిర్ణయించిన పరీక్షలు మరియు కష్టాలపై సహనంతో ఉండటం . మనం ఫిర్యాదు చేయకూడదు లేదా అసంతృప్తి చెందకూడదు లేదా అసహనానికి గురికాకూడదు.

ఇస్లాంలో సహనం అనేది ఒక ముఖ్య ధర్మం మరియు ఇది కష్ట సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది. ఓర్పుతో, మనం అల్లా (SWT) పై నమ్మకం ఉంచవచ్చు మరియు మన భయాలను తగ్గించుకోవచ్చు. సహనం, వినయం మరియు పట్టుదల వంటి ఇతర సద్గుణాలకు దారితీస్తుంది.

అల్లాహ్ (SWT) ఓపికగా ఉన్నవారిని ప్రేమిస్తాడని మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు మరియు ఇది ఖచ్చితంగా మనకు గొప్ప ప్రోత్సాహం.

·       అల్లాహ్ ఇలా అంటాడు:" అలాంటి సహనశీలురనే అల్లాహ్ ప్రేమిస్తాడు"[అల్-ఇమ్రాన్ 3:146]

అంతేగాక, సహనం వల్లనే సహనానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఇలా అంటున్నాడు.

·        " సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ దివ్య  ఖురాన్‌లో ఇలా చెప్పాడు:"(ఓ ప్రవక్తా) ఇలా చెప్పు, “విశ్వసించిన నా దాసులారా! మీ ప్రభువుకు భయపడండి. ఈ లోకంలో సద్పవర్తనును అవలబించేవారికి మేలు జరుగుతుంది. దేవుని భూమి విశాలమైనటువంటిది.ఓర్పు వహించే వారికి లేక్కలేననత ప్రతిఫలం ఇవ్వబడుతుంది. " (దివ్య ఖురాన్, 39:10)."-(అజ్-జుమర్ 39:10)

 

అల్లాహ్ (SWT) కష్టాల సమయాల్లో సహనంతో ఉన్న ప్రజలకు గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. అన్ని విపత్తులను భరించిన తరువాత, సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లా మీకు అనేక రెట్లు బహుమతులు ఇస్తాడు.

 గుర్తుంచుకోండి, అల్లాహ్ ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాడు!

·     ఓ విశ్వాసులారా, సహనం ద్వారా, నమాజ్ ద్వారా సహాయం అర్ధించండి.. సహనం కలవారికి అల్లాహ్ తోడుగా ఉంటాడు.-[దివ్య ఖురాన్ 2:153]

ఇస్లాంలో సహనం (హదీసుల ద్వారా):

అబూ సయీద్ అల్-ఖుద్రీ ఇలా వివరించాడు: కొంతమంది అన్సారీ వ్యక్తులు అల్లాహ్ దూత  () (p.b.u.h) నుండి (ఏదో) అడిగారు మరియు అతను వారికి ఇచ్చాడు. వారు మళ్ళీ అతనిని (ఏదో) అడిగారు మరియు అతను మళ్ళీ వారికి ఇచ్చాడు. ఆపై వారు అతనిని మళ్ళిఅడిగారు మరియు అతను తన వద్ద ఉన్నదంతా పూర్తయ్యే వరకు వారికి  ఇచ్చాడు. ఆపై అల్లాహ్ దూత నా దగ్గర ఏదైనా ఉంటే. నేను దానిని మీ నుండి దూరంగా ఉంచను. (గుర్తుంచుకోండి) ఎవరైతే ఇతరులను అడగడం మానుకుంటారో, అల్లాహ్ అతనిని తృప్తిపరుస్తాడు మరియు ఎవరు తనను తాను స్వయం సమృద్ధిగా మార్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారో, అల్లాహ్ అతన్ని స్వయం సమృద్ధిగా చేస్తాడు. మరియు ఎవరైతే ఓపికగా ఉంటారో, అల్లాహ్ అతనిని సహనవంతుడిగా చేస్తాడు. సహనం కంటే గొప్ప దీవెన ఎవరికీ ఇవ్వబడదు."అని అన్నారు.-[సహీహ్ అల్-బుఖారీ 1469 పుస్తకం-24 హదీసులు-72]

·       ప్రవక్త (స) ఇలా అన్నారు:"అల్లాహ్ ఇలా అన్నాడు: "నేను నా దాసునికి అతని రెండు ప్రియమైన వస్తువులను (అంటే అతని కళ్ళు) దూరం చేసి, అతను ఓపికగా ఉంటే, వాటికి పరిహారంగా నేను అతనిని స్వర్గంలో స్థానం ఇస్తాను. "-(అల్-బుఖారీ 5653).

·       అనస్ బిన్ మాలిక్ ఉల్లేఖించారు: అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త () ఇలా చెప్పడం నేను విన్నాను, "నేను నా దాసుని రెండు ప్రియమైన వస్తువులను (అంటే అతని కళ్ళు) హరించి, అతను ఓపికగా ఉంటే, వాటికి పరిహారంగా స్వర్గంలో స్థానం ఇస్తాను" అని అల్లా చెప్పాడు.-[సహీహ్ అల్-బుఖారీ 5653 పుస్తకం-75 హదీసులు-14]

·       అల్లాహ్ యొక్క దూత (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా అన్నారు: "-విశ్వాసి యొక్క వ్యవహారం ఎంత అద్భుతమైనది, ఎందుకంటే అతని వ్యవహారాలన్నీ మంచివి, మరియు ఇది నమ్మిన వ్యక్తికి తప్ప ఎవరికీ వర్తించదు. అతనికి ఏదైనా మంచి జరిగితే, అతను దానికి కృతజ్ఞతతో ఉంటాడు మరియు అది అతనికి మంచిది. అతనికి ఏదైనా చెడు జరిగితే, అతను దానిని సహనంతో భరిస్తాడు  మరియు అది అతనికి మంచిది 

ఇస్లాంలో సహనం యొక్క ముఖ్యాంశాలు మరియు జీవితంలో మరియు మరణానంతర జీవితంలో దాని ఫలాలు పైన వివరించబడినవి. కష్ట సమయాల్లో స్థిరంగా ఉండటం మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాపై మీ పూర్తి విశ్వాసం ఉంచడం అవసరం.

No comments:

Post a Comment