6 April 2024

పవిత్ర ఖురాన్ మరియు ఇతర పవిత్ర గ్రంథాలు రంజాన్ సందర్భంగా అవతరింపబడ్డాయి Holy Quran and other scriptures were revealed during Ramadan

 
ఇస్లాంలో, కొన్ని నిర్దిష్టమైన పగలు, రాత్రులు మరియు నెలలు ఉన్నాయి, అవి చాలా అర్ధవంతమైనవి మరియు ప్రార్థనలకు అత్యంత ప్రతిఫలదాయకం. దివ్య ఖురాన్ ప్రకారం, ఆ పవిత్రమైన సందర్భాలలో షబ్-ఎ-ఖద్ర్-లైలత్-ఉల్-ఖదర్ లేదా ది నైట్ ఆఫ్ ది డిక్రీ ముఖ్యమైనది.

అల్లాహ్ దివ్య ఖురాన్‌లో ఇలా చెప్పాడు: " ఆ ఘనమైన రాత్రి వెయ్యి నెలల కంటే కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైనది. " (97:3).

హీరా గుహలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)  ద్వారా మొత్తం మానవాళికి ఖురాన్ వెల్లడించడానికి షబ్-ఎ-ఖద్ర్ రాత్రి ఎంపిక చేయబడింది. షబ్-ఎ-ఖద్ర్ రాత్రి దైవిక అనుగ్రహాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాల సమృద్ధితో వస్తుంది రంజాన్ చివరి 10 రోజులలో (మూడవ అష్రా లేదా అష్రా-ఎ-నిజాత్ (మోక్షాన్ని కోరుకునే 10 రోజులు అని పిలుస్తారు. ) వచ్చే  షబ్-ఎ-ఖద్ర్ ముస్లింలకు గొప్ప ప్రాముఖ్యతను కలిగినది.

ఒకసారి, ప్రవక్త(స) యొక్క సహచరులలో ఒకరైన అబ్దుల్లా బిన్ అనస్ ప్రవక్త(స) ని ఇలా అడిగారు: ఓ ప్రవక్త(స), శక్తి యొక్క రాత్రి అంటే ఏమిటి? ప్రవక్త(స) ఇలా సమాధానమిచ్చారు: అది ఏ రాత్రి అని నేను మీకు చెబితే, మీరు అన్ని పగలు మరియు రాత్రులు విడిచిపెట్టి ఆ రాత్రి మాత్రమే నమాజు చేస్తారు. మీరు ఇంకేమీ చేయరు."

రాత్రంతా దైవిక ప్రార్థనలు మరియు స్మరణలో (జిక్ర్) గడిపే షబ్-ఎ-ఖద్ర్ పవిత్ర రాత్రి ఇస్లాంలోని ఆధ్యాత్మిక రాత్రులలో ఒకటి.

భారతదేశంలో దాని పర్షియన్ పేరు షబ్-ఎ-ఖద్ర్ (అంటే 'శక్తి యొక్క రాత్రి')తో ప్రసిద్ది చెందింది, ఇది రంజాన్ యొక్క చివరి రోజులలో బేసి రాత్రులలో(21, 23, 25, 27 లేదా 29)  దేనిలోనైనా పడుతుందని నమ్ముతారు:

ఉర్దూ, పర్షియన్ మరియు అరబిక్ భాషలలో, నిజత్ లేదా నెజాత్ అంటే తప్పులు లేదా పాపాల నుండి విముక్తి.

షబ్-ఎ-ఖద్ర్ మోక్షానికి మరియు ఆధ్యాత్మిక విముక్తికి కారణమవుతుంది.

రంజాన్ రాత్రులలో, ముఖ్యంగా 27వ తేదీన, అల్లా స్వర్గం నుండి దిగివచ్చి పాపులందరినీ క్షమిస్తాడని నమ్ముతారు.

చాలా మంది హదీస్ పండితులు మరియు దివ్య ఖురాన్ వ్యాఖ్యాతలు షబ్-ఎ-ఖద్ర్ చాలావరకు రంజాన్ 27వ రాత్రి అని నమ్ముతారు.

అన్ని బేసి రాత్రులలో షబ్-ఎ-ఖద్ర్ లేదా పవర్ ఆఫ్ పవర్‌ని కోరుకునేలా ప్రోత్సహించబడింది.

ఇస్లాంలో షబ్-ఎ-ఖద్ర్ ఎంత పవిత్రమైనది, ఈ రాత్రి కోసం వెతకడం కూడా ఆ సమయంలో ప్రార్థన చేయడంతో సమానం. అందులో దివ్య ఖురాన్ అవతరించడం చాలా ముఖ్యమైన కారణం. అయితే ఈ రాత్రికి సంబంధించిన మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఖురాన్ (97:4)లో పేర్కొన్నట్లుగా దేవదూతలు మరియు ఆత్మ (రూహ్) కూడా ఈ రాత్రికి దిగివచ్చారు.

షబ్-ఎ-ఖద్ర్ రాత్రి దివ్య ఖురాన్ ఎలా, ఎక్కడ మరియు ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అనేదానికి వివిధ వివరణలు ఉన్నాయి.

దివ్య ఖురాన్ సంరక్షించబడిన టాబ్లెట్ (లౌహ్-ఎ-మహ్ఫూజ్) నుండి ఈ ప్రపంచంలోని స్వర్గానికి (ఆస్మాన్-ఎ-దున్యా) షబ్-ఎ-ఖద్ర్‌ లో అవతరించిందనేది సాధారణ నమ్మకం. అది అక్కడకు దిగి, ఆపై దేవదూత గాబ్రెయిల్ (జిబ్రీల్) దానిని సూరాల వారిగా ప్రవక్త(స) వద్దకు తీసుకువచ్చాడు.

ఇతర గ్రంథాలు మరియు పవిత్ర గ్రంథాలు కూడా రంజాన్‌లో వెల్లడి చేయబడినట్లు నివేదించబడింది.

అల్లాహ్ తన ప్రధాన ప్రవక్తలకు (రసూల్) రంజాన్ సమయంలో మాత్రమే పుస్తకాలను -అబ్రహంపై అవతరించిన పుస్తకాలు మరియు మోసెస్ పై  వచ్చిన తోరా, కీర్తనలు మరియు పవిత్ర బైబిల్‌. కొన్ని ఖురాన్ వ్యాఖ్యానాల ప్రకారం అవి రంజాన్ 6, 12వ మరియు 16వ తేదీలలో అవతరించాయి.

కాని రంజాన్‌లోని  శక్తి యొక్క రాత్రి-లైలతుల్ ఖద్ర్‌ లో దివ్య ఖురాన్ అవతరించినది. అందువల్ల, ముస్లింలు రంజాన్ 27వ తేదీ రాత్రి దివ్య ఖురాన్ అవతరణ జరిగిందని సాధారణం గా నమ్ముతారు. అయితే అది వేరే రాత్రి కావచ్చు.

అబూ హురైరా ప్రకారం ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా పేర్కొన్నారు: రాత్రి చివరి మూడింట ఒక వంతు మిగిలి ఉన్నప్పుడు, మా ప్రభూ, మహిమాన్వితుడు దిగువ స్వర్గం వైపు దిగి ఇలా ప్రకటించాడు: నేను అతని ప్రార్థనను మంజూరు చేయడానికి ఎవరైనా నన్ను ప్రార్థిస్తున్నారా? అతని కోరిక తీర్చడానికి ఎవరైనా నన్ను ఏదైనా అడిగేరా? నా క్షమాపణ కోరే ఎవరైనా ఉన్నారా, నేను అతనిని క్షమించాను?

-సాహిహ్ బుఖారీ మరియు ముస్లిం

 

No comments:

Post a Comment